Avrupa Birliği'nde Karar Alıcı Organlar


     Avrupa Birliği'ni benzeri ekonomik birlikler veya işbirliği yaptığı kuruluşlardan ayıran en büyük özellik kurumsal yapısıdır. AB'de karar alma mekanizmasında rol alan beş ana kurum vardır:


 1- Avrupa Parlamentosu:      

Üyeleri 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle Avrupa vatandaşları tarafından seçilir.

Avrupa Birliği yasalarının ve bütçesinin onaylanmasında rol oynar.
Üye Devletleri temsil eder.

Avrupa Birliği Parlamentosu ile birlikte karar alıcı organdır.

Toplantının konusuna bağlı olarak üye ülkelerin bakanları katılır.
3- Avrupa Komisyonu:  


Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır.

Avrupa Birliği politikalarının uygulanmasından ve geliştirilmesinden sorumludur.

Avrupa Birliği yasalarını hazırlar.4- Avrupa Adalet Divanı:   


AB mevzuatının her ülkede aynı şekilde uygulanmasından sorumludur. (Yorum farklarını önlemeye çalışır.)

Üye ülkelerin AB mevzuatına aykırı olabilecek uygulamalarını önlemeyi amaçlar5- Avrupa Sayıştayı:   

Avrupa Birliği bütçesi kapsamında oluşturulan fonların yasal ve amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetler 

     Diğer Avrupa Birliği Organları:

  Ekonomik ve Sosyal Komite (ECOSOC): Sektörel dernekler, federasyonlar, çevreci örgütler, işveren ve işçi sendikalarının temsilcilerinden oluşan Komite Avrupa Birliği tarafından istihdam, sosyal harcamalar ve mesleki eğitim gibi konularda alınacak kararlar hakkında Komisyon ve Konseye görüş verir. 

  Daimi Temsilciler Meclisi (COREPER): Her AB üyesi devlet, kendisini AB seviyesinde temsil edecek ve ulusal çıkarlarını koruyacak daimi bir grubu (‘temsilcilik') Brüksel'de bulundurur. Her temsilciliğin baş temsilcisi o ülkenin AB büyükelçisidir.

  Bölgeler Komitesi: Avrupa Birliği'nin alacağı kararların bölgesel etkileri üzerine görüş verir. 

  Avrupa Merkez Bankası: AB'nin para politikalarını oluştururu ve yönetir. Üye ülkelerde fiyat istikrarını sağlar ve faiz oranlarını belirler. 

  Avrupa Yatırım Bankası: Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki altyapı projelerine ve KOBİ'lerin yatırımlarına kredi sağlar. Hem aday hem de gelişmekte olan ülkelerde kredilerden yararlanabilir. 

  Ombudsman: AB vatandaşların AB kurumları hakkındaki şikayetleriyle ilgilenir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize ulaşın.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------