UFUK (HORIZON) 2020


   Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı'dır. Çerçeve Programları'nın başlıca amaçları arasında, Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. 2014-2020 yıllarında yürürlükte olan HORIZON 2020 AB'nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir. HORIZON 2020'nin bütçesi toplam 71 milyon Avro'dur.     HORIZON 2020'den FAYDALANABİLECEK KURULUŞLAR

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ'ler, KOBİ Birlikleri
 • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar


     HORIZON 2020'ye UYGUN PROJE TÜRLERİ

 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ Projeleri


     HORIZON 2020'ye KATILMANIN AVANTAJLARI

 • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
 • İleri teknoloji geliştirilmesi
 • İleri teknolojiye erişim
 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi 
 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • KOBİ'ler için dışa açılma fırsatı
 • AB ile entegrasyon sürecine katkı
 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi


     HORIZON 2020 PROJELERİNDE BAŞARI İÇİN GEREKENLER

 • Ulusal proje deneyimini uluslararası alana taşımak
 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini arttırmak
 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortalıklara erişmek
 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
 • Sanayi ile işbirliğini arttırmak
 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek


     PROJENİZ HORIZON 2020 İÇİN UYGUN MU? 

   Projelerde dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar vardır. Aşağıda yer alan sorulara ne kadar çok "evet" cevabı verirseniz, projeniz Çerçeve Programlarına sunulmak için o oranda uygun olacaktır.

 • Projeniz Avrupa odaklı mı?
 • Projeniz Avrupa'nın hali hazırda bulunduğu bilimsel-teknolojik duruma katkıda bulunuyor mu? Projenizin sonuçlarının Avrupa'ya faydası olacak mı?
 • Projeniz yenilikçi mi?
 • Araştırma projeniz kurumunuzun öncelikleri ve çalışma alanı açısından gerçekten önemli mi?
 • Araştırma prjenizi kullanılabilir ticari bir çıktı elde etmek ya da yeni bilgi ve en iyi uygulamayı üretmek için mi yürütüyorsunuz?
 • Projeniz çok ortaklı olmaya müsait mi ve bundan faydalanabilecek mi?
 • Avrupa'daki diğer kuruluşlarla işbirliğinden faydalar elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz?
 • Büyük sorumluluk alacağınız bir konsorsiyumda çalışabilir misiniz?
 • Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere proje çıktıları konusunda müzakereler yürütmeye hazır mısınız?
 • Proje teklifi sunulması ve projenin yürütülmesi aşamalarında Avrupa'nın dört bir yanından konsorsiyum ortakları ile görüşmeler yürütmek için gerekli yönetimsel zaman ve kaynak ayırmaya hazır mısınız?
 • Hibenin alınması halinde yönetimsel sorumlulukları yüklenmeye hazır mısınız?
 • Kuralların karmaşık, prosedürlerin uzun ve başarı oranının oldukça düşük olduğu rekabetçi bir ortamda proje teklifinizi sunmaya hazır mısınız?
 • 2 ila 5 yıl sürecek bir projede yer almaya hazır mısınız?
 • Projeye kendiniz yatırım yapmaya hazır mısınız?

     EN AZ KATILIMCI SAYISI NEDİR?

   Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları'na yapılan bireysel projeler hariç tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir. Programa dahil olan aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.

   Genel olarak, HORIZON 2020 projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosiye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.

   ASOSYE Ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'dir.     HORIZON 2020'de PROJE TİPLERİ ve FONLAMA MODELLERİ

   AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. Çerçeve Programından farklı olarak, bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları HORIZON 2020'de bulunmamaktadır.


     Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır:

 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) Projeleri: (%100)
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) Projeleri: %70 (Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) Projeleri: %100
 • ERC Projeleri: %100
 • Marie Sklodowska-Curie Projeleri: %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund Projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (C0-Funding) Eylemleri Projeleri: %70'i bulan fonlamalar


     KOBİ Fonlama aracı 3 Faz'dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:

 • FAZ 1: Sabit destek (Lump Sum): 50.000 €
 • FAZ 2: %70
 • FAZ 3: Doğrudan destek yok


     Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/Overheads) için Tek Bir Sabit Oran 

   Dolaylı masraflar (overheads), alt yüklenici masrafları ve paydaşın kontrolünde olmayan üçüncü tarafların finansal katkıları dikkate alınmadan toplam doğrudan geçerli masraflar üzerinden hesaplanır. Dolaylı masraflar, kira, bina ve teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, iletişim masrafları, posta ücreti gibi ortağın altyapı ve genel işletme masrafları ile idari ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, baskı, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masrafları kapsamaktadır. 7. Ç.P.'de kurum tipi ve aktivite türüne göre farklılık gösteren dolaylı maliyet oranı, HORIZON 2020 Programında benimsenen sadeleştirme prensibi kapsamında kuruluş tipi ve proje türünden bağımsız tek bir orana (%25) dönüştürülmüş, gerçek dolaylı maliyeti (actual indrect cost) de içeren farklı dolaylı maliyet oranları yürürlükten kaldırılmıştır.


     TÜRKİYE'NİN AB ÇERÇEVE PROGRAMLARINA DAHİL OLUŞU

   Ülkemiz ilk kez AB 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren bu programa dahil olmuştur. AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yıllarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 2014 yılından 2020 yılına kadar yürürlükte olan program HORIZON 2020 olacaktır.     PROJE BAŞVURULARI ve DUYURU TAKİPLERİ

 • Başvurularınızı Avrupa Komisyonuna doğrudan yapmalısınız.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html adresinden başvurularınızı elektronik olarak sisteme yükleyebilirsiniz.

 • Ortak arama duyurularına ec.europa.eu/research adresinden açılan sayfada Funding & Careers bölümünden Funding - Calls linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • HORIZON 2020 bünyesinde açık olan çağrıları takip etmek için tıklayınız.
HORIZON 2020 Programı ile ilgili daha detaylı bilgiye TUBİTAK'ın sayfasından ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu resmi internet sitesindeki HORIZON 2020 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------